PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ

Profesionální předseda

MÁ VAŠE SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ PROBLÉMY ?

 • Není jednoduchá VOLBA ČLENŮ VÝBORU či PŘEDSEDY SVJ ?
 • Řešíte PŘEVZETÍ ZODPOVĚDNOSTI a ZÁVAZKŮ, které s sebou funkce ve statutárním orgánu nese?
 • Obáváte se, KDO bude HRADIT PŘÍPADNÉ ŠKODY?
 • Dosahují MĚSÍČNÍ NÁKLADY na činnost výboru nemalých částek?

PROČ SE VYPLATÍ NAJMOUT SI PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDU SVJ?

Profesionální předseda

 • Přebírá komplexní odpovědnost za výkon funkce statutárního orgánu společenství vlastníků
 • Zbaví vás obav z odpovědnosti za způsobené škody - členové statutárních orgánů mají povinnost jednat s péčí řádného hospodáře
 • Šetří společenství náklady na pojištění případných škod, které by hradilo za své statutární orgány
 • Vyhoví vysokým nárokům odbornými, právními, účetními a manažerskými znalostmi, které členství ve výboru vyžaduje 
 • Ujme se nevděčné pozice - málokdo chce převzít zodpovědnost člena výboru

PROČ PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDU OD E-Technologies a.s.?

 • Máme několik profesionálních předsedů SVJ, kteří jsou v případě potřeby vzájemně zastupitelní
 • Máme přes 20 let zkušeností
 • Jsme pojištění na 10 mil. Kč za škodu způsobenou třetím osobám

CO VŠECHNO PROFESIONÁLNÍ PŘEDSEDA SVJ ZAJIŠŤUJE?

 • Správu domu ve věcech, které nejsou ve výlučné pravomoci shromáždění
 • Uzavírání smluv dle finančního limitu a pravidel určených shromážděním
 • Evidenci vlastníků jednotek a povinnosti ve vztahu k veřejnému rejstříku
 • Plnění usnesení shromáždění vlastníků - odpovídá mu za svou činnost
 • Běžnou agendu - stížnosti, doporučení a žádosti od členů společenství
 • Informování členů společenství (dohodnutou formou) o své činnosti, o dění ve společenství a o věcných a finančních výsledcích správy společných částí domu
 • Shromáždění vlastníků - přípravu podkladů, rozeslání pozvánek, prezenci, řízení průběhu jednání a hlasování shromáždění vlastníků jednotek, zápis z jednání
 • Zpracování a schválení věcného a finančního plánu oprav a investic
 • Návrh výše záloh na úhradu za jednotlivé služby a způsob rozúčtování úhrad za služby na jednotlivé vlastníky, kontrolu vyúčtování nákladů
 • Vedení a archivaci zápisů ze shromáždění a usnesení a jejich případnou skartaci
 • Aktivní vyhledávání příležitostí k úsporám ve všech oblastech správy a údržby domu při zachování kvality služeb
 • Včasné plnění závazků společenství vzniklé ze smluv a jiných závazků a povinností vůči třetím osobám, včasné uplatňování pohledávek společenství
 • Vymáhání plnění povinností stanovených členům společenství, zejména úhradu dluhů
 • Pravidelné setkávání se správcovskou společností a kontrolu její činnost
 • Pravidelnou kontrolu objektu a ve spolupráci se správcovskou společností odstranění drobných závad
 • Vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a plnění daňových povinností společenství v souladu s platnou legislativou

CO JE POTŘEBA UDĚLAT PRO PŘECHOD NA PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDU SVJ?

 • Upravit stanovy SVJ, aby umožnily zvolit jako předsedu fyzickou či právnickou osobu, která v domě nevlastní jednotku
 • Domluvit se na vytvoření kontrolní komise
 • Svolat shromáždění, odsouhlasit změny stanov a zvolit osoby do kontrolní komise

JAK BUDE ZMĚNA PROBÍHAT?

 • Na osobní schůzce vám zodpovíme všechny vaše otázky
 • Připravíme vám návrh na změnu stanov SVJ, aby vše proběhlo podle zákona
 • Pomůžeme vám svolat shromáždění vlastníků
 • Na shromáždění představíme profesionálního předsedu SVJ a zodpovíme všechny otázky
 • Po odsouhlasení předsedy podepíšeme potřebné smlouvy a převezmeme správu domu
 • Provedeme důkladný audit všech náležitostí a připravíme zprávu a plán aktivit na další období

CENA ZA PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDU

· Cena se může lišit na základě specifických požadavků zákazníka a dle technologiích objektu

Kontaktujte NÁS

ZÍSKEJTE SVÉHO PROFESIONÁLNÍHO PŘEDSEDU

Ing. Jiří Sýkora

Statutární ředitel / Skupiny E-Technologies

+420 732 344 899

sykora@e-technologies.cz