OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracovávání osobních údajů v souvislosti s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016

Společnost E-Technologies, a.s., IČO 27602087, spisová značka: B 11125 vedená u Městského soudu v Praze, se sídlem Praha 9, Klánovická 487, 198 00 Praha (dále jako "správce") zpracovává Vaše osobní údaje dle dále uvedených podmínek.

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s aktivitami správce, konkrétně s přihlášením odběru mailových a tištěných sdělení. Správce bude zpracovávat především Vaše jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresu trvalého pobytu, adresu pro zasílání tištěných sdělení v případě, že se neshoduje s adresou trvalého pobytu nebo adresu provozovny. Dále v souvislosti s poskytováním služby "klientské zóny", bude zpracovávat tyto údaje: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresa pobytu. Osobní údaje z aplikace klientská zóna nebudou používány k marketingovým účelům.

Takové zpracování je pak vždy prováděno v nezbytném rozsahu pro výkon činnosti správce zejména v souvislosti se správou jemu svěřených nemovitostí vždy na základě jednotlivě uzavřených smluv o správě. Kde jsou zpracovávány zejména tyto údaje: jméno, příjmení, e‐mail, telefonní číslo, adresa trvalého pobytu, číslo bankovního účtu.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účely, výkonu jeho činnosti zejména:

- správy a provozu nemovitostí

- aplikace klientská zóna, účetního systému a to vždy v rozsahu zákonného zmocnění, pověření správcem Vašich osobních údajů

- marketingu (tj. nabízení produktů a služeb správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb a to vždy na základě vašeho výslovného a informovaného souhlasu pokud je taková služba nabízena

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování jsou:

- zákonné zmocnění

- pověření správcem osobních údajů

- Váš souhlas

Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů, ke kterým jsou osobní údaje poskytovány, zejména pro správu nemovitosti, splnění evidenčních povinností společenství vlastníků jednotek, vedení účetnictví, nebo k odběru informačních sdělení od E-Technologies a.s. vztahující se k provozu a správě nemovitosti. Osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů - Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 - (dále jako "GDPR").

Doba, po níž budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat k níže uvedeným účelům a jejich souvislostem:

- v klientské zóně po dobu užívání služby,

- k vedení účetnictví po dobu uloženou zákony ČR (zejména zákonem o účetnictví),

- k přímému marketingu, po dobu 3 let od doby udělení souhlasu pokud tento souhlas neodvoláte

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na e-mailovou adresu info@e-technologies.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vaším osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby - zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky GDPR, a které budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a techničtí poradci. Tyto osoby však budou mít přístup k těmto údajům jen po dobu nezbytně nutnou a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje správce

Správce můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@e-technologies.cz či písemně na adresu sídla správce (Praha 9, Pod Nouzovem 971/15, PSČ 197 00). Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, opravit či doplnit osobní údaje, požadovat omezení zpracování, vznést námitku či stížnost proti zpracování osobních údajů, požadovat přenesení údajů, přístupu ke svým osobním údajům, být informován o porušení zabezpečení osobních údajů, výmazu a další práva stanovená v GDPR. Máte právo na výmaz v případě, že osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány, pokud je zpracování založeno na souhlasu, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, pokud není dán rodičovský souhlas se zpracováním osobních údajů dětí, pokud tak ukládá právní povinnost stanovená právem Unie nebo členským státem.

Právo vznést námitku

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, jestliže je správce zpracovává pro účely, klientské zóny, či přímého marketingu. Námitku je nutné podat správci. V případě, že vznesete námitku proti zpracování za účelem klientské zóny, či přímého marketingu, správce osobní údaje v tomto rozsahu dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 GDPR.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Kdykoliv můžete podat stížnost týkající se zpracování Vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz.

Povinnost poskytnout osobní údaje. Následky neposkytnutí osobních údajů

Vaše osobní údaje poskytujete zcela dobrovolně. Nemáte žádnou povinnost je poskytnout. V případě, že Vaše osobní údaje neposkytnete, nehrozí Vám žádná sankce.

V případě zákonného zmocnění výkonu naší správní činnosti u nemovitostí nemáte možnost souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odepřít, ale jsme připraveni Vám vyjít vstříc tak, aby bylo zabráněno zneužití Vašich osobních údajů a poskytnout Vám informace o rozsahu a obsahu zpracovávaných informací o Vaší osobě.